e70.c

明示キャストかU接尾子要演算子
#ident	"$Id: e70.c.html 187 2006-05-17 05:23:14Z ono.mki $"
/*###12 [cc] 警告: BBB:e70: 0x80000000以上時正負不明の整定数。明示キャストかU接尾子要、演算子は "/"%%%*/

修正前
int   main()
{
    int   i = 0;

    if(i > 0x80001234) {
        printf("K&R¥n");
    }
    else {
        printf("ANSI¥n");
    }
}

修正例 if(i > 0x80001234U) {

解説: 16進数 =>0x80000000以上の数値には(負値のつもりで無い限り) 『U』を付けましょう 『L』を付けても無駄です。(16bitマシンでは意味有り) 『UL』は過剰かな。